Tzu-Chun Kuo

郭姿均      助理

聯絡電話:(02) 2826-7000 ext.5308

傳真電話:(02) 2820-1674

電子信箱:tjguo@ym.edu.tw

工作職掌:1.圖書視聽資料外借與管理

                      2.公告欄張貼及管理

                      3.協助空間出借及管理

                      4.協助舉辦中心各類活動

                      5.協助校內英檢證書申請相關事宜

                      6.協助空間修繕申請業務

                      7.各類會議茶水準備

                      8.各類文件繕打

                      9.緊急文件傳遞

                    10.主管交辦事項